Thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024