Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024