Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc